อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อคู่มือประชาชน วันที่ ผู้ชม
คู่มือประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ)

คู่มือประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ) ...

28 ก.ย. 61 160
คู่มือสำหรับประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

คู่มือสำหรับประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ...

28 ก.ย. 61 147
คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีป้าย)

คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีป้าย) ...

21 ธ.ค. 60 159
คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)

คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ...

21 ธ.ค. 60 145