อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อE-service วันที่ ผู้ชม
ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ...

2 ม.ย. 64 46
ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง) ​ ...

2 ม.ย. 64 42
ระบบตรวจสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ​ ​ ...

2 ม.ย. 64 38
หนังสือมอบอำนาจ

กำลังโหลด… ...

2 ม.ย. 64 40
คำขอขึ้นทะเบียนผูัสูงอายุ

กำลังโหลด… ...

2 ม.ย. 64 40
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

กำลังโหลด… ...

2 ม.ย. 64 39
แบบคำร้องทั่วไป

กำลังโหลด… คำชี้แจงในการใช้งานระบบ E-service กรอกข้อมูล 1.ผู้ยื่นต้องมีอีเมลล์เพื่อใช้ใน...

2 ม.ย. 64 39